Maakapital

Raadamistööd

Kändude freesimine

Metsa raietööd

Põllu- ja metsamaad

Kontaktid


Raadamine tähendab raiet, mida tehakse, võimaldamaks maa kasutamist muul otstarbel peale metsa kasvatamise. Näiteks teemaa-alad ja liinitrassid, mida soovitakse tulevikus säilitada niidetavana.

Maakapital OÜ üheks põhitegevuseks on raadamistööde pakkumine klientidele, kellel on vajadus metsastunud või võsastunud maa sihtotstarbe muutmiseks.

Maakapital OÜ pakub raadamise täisteenust, mis seisneb võsa ja metsa raiumises, puidumaterjali kokkuveos ja purustamises hakkepuiduks ning kändude/juurte purustusfreesimises. Vajadusel kännud juuritakse ja maapind planeeritakse ekskavaatori või buldooseriga.

Näited tegevusvaldkondadest, kus kasutatakse raadamist:

Põllumajandus. Kinnikasvanud põldude taaskasutusele võtuks põllumaana.
Ehitus. Arenduse piirkonnad, mis hoonestatakse ja/või haljastatakse.
Teede ehitus ja hooldus.Teeäärsed transpordimaad, mida soovitakse hoida niidetavana ja hooldada mehhaniseeritult (sealhulgas raudteed ja kraaviperved).
Tehnovõrgud. Õhuliinide ja allmaatrasside koridorid, mida soovitakse hoida puhtana ja hooldada mehhaniseeritult.

Ootame klientide hinnapäringuid, kes otsivad partnerettevõtet raadamistöödel! Küsi hinnapäringut siit.